Yhdistyksen säännöt

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys ry: säännöt

1 §                     Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys -nimisen yhdistyksen, jota jäljempänä mainitaan vain yhdistykseksi, kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 §                     Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Suomalais-venäläisessä koulussa annettavaa venäjänkielistä kouluopetusta, toteuttaa Suomalais-venäläisen koulun oppilaiden keskuudessa koulun ulkopuolista venäjänkielisestä harrastus- ja vapaa-aikatoimintaa, tehdä Suomalais-venäläistä koulua tunnetuksi, parantaa sen toimintaedellytyksiä kaikin tavoin ja pitää yhteyttä sen oppilaiden vanhempiin, entisiin oppilaisiin ja koulua lähellä oleviin sidosryhmiin sekä ylläpitää venäjänkielisiä päiväkoteja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii herättämään kiinnostusta venäjänkielistä kouluopetusta kohtaan sekä ohjaamaan ja kokoamaan niin yksityisten henkilöiden kuin eri järjestöjen ja yhdistysten toimintaa sen hyväksi, järjestää huvi- ja kokoustilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan lahjoituksia sekä järjestää asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3 §                     Yhdistykseen kuuluu varsinaisina jäseninä yksityisiä henkilöitä sekä kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen jäsenen on suoritettava toimintavuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden yhdistyksen kevätkokous päättää.

4 §                     Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena yhdistyksen kevätkokouksen valitsema johtokunta, jonka muodostavat kevätkokouksen valitsema puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 12 muuta jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat virkailijat. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Johtokunnan tehtävänä on valvoa yhdistyksen etuja ja yhdistyksen sääntöjen noudattamista, hoitaa yhdistyksen asiat ja talous, toteuttaa yhdistyksen päätökset sekä kehittää yhdistyksen toimintaa. Tarvittaessa johtokunta valitsee ja palkkaa toiminnanjohtajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan työvaliokunnan sekä nimeää jaostoja tai työryhmiä. Työvaliokunta johtaa yhdistyksen operatiivista toimintaa ja toteuttaa johtokunnan päätökset.

5 §                     Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan tai sen toimihenkilön kanssa, jonka johtokunta siihen määrää, aina kaksi yhdessä. Johtokunta voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden nimetylle henkilölle yksin.

6 §                     Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on 1.8. - 31.7. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään huhti-kesäkuussa johtokunnan määräämänä päivänä, käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle, johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio seuraavalle toimintavuodelle, valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi, päätetään varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta seuraavana toimintavuotena, valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan toimintavuoden tilejä sekä käsitellään muita mahdollisesti esille tulevia asioita ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset. Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys-lokakuussa johtokunnan määräämänä päivänä, käsitellään johtokunnan edellisen toimintavuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä esitellään tilinpäätös, päätetään edellisen toimintavuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja johtokunnalle myönnettävästä vastuuvapaudesta, tarkistetaan yhdistyksen kevätkokouksen kuluvalle toimintavuodelle valmistama toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä käsitellään mahdollisesti esille tulevia asioita ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

7 §                     Yhdistyksen johtokunnan kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kolmea päivää aiemmin kirjeitse tai sähköpostitse. Kevätkokouksesta ja syyskokouksesta tai muista koko jäsenistöä koskevista kokouksista on kuitenkin tiedotettava jäsenille vähintään yhtä viikkoa aikaisemmin kirjeitse tai sähköpostitse. Yhdistyksen koko jäsenistöä koskevat kokoukset kutsutaan koolle silloin kun johtokunta katsoo tarpeelliseksi ja milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta pyytää erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

8 §                     Jos yhdistys purkautuu, on viimeisen yleisen kokouksen asiana päättää yhdistyksen varojen käytöstä johonkin yhdistyksen päämääriä lähellä olevaan tarkoitukseen.

9 §                     Niissä asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatettakoon yhdistyslakia.